Technická kontrola – Rozdelenie vozidiel

mopedmotorka4kolka

Motocykle a od nich odvodené vozidlá L

 • L1e – malý dvojkolesový motocykel do 50 ccm a do 45 km/h
 • L2e – malý trojkolesový motocykel do 50 ccm a do 45 km/h
 • L3e – dvojkolesový motocykel nad 50 ccm a nad 45 km/h
 • L4e – motocykel s postranným vozíkom nad 50 ccm a nad 45 km/h
 • L5e – motorová trojkolka so symetricky usporiadanými kolesami nad 50 ccm a nad 45 km/h
 • L6e – štvorkolka do 50 ccm, do 45 km/h a do 350 kg prevádzkovej hmotnosti
 • L7e – štvorkolka nad 50 ccm, nad 45 km/h a do 550 kg prevádzkovej hmotnosti

autododavka

Vozidlá na prepravu osôb M

 • M1 – osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
 • M2 – autobus do 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
 • M3 – autobus nad 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
 • M1G – osobné terénne vozidlo
 • M2G – malý terénny autobus
 • M3G – terénny autobus

dodavkanakladiaktahac

Vozidlá na prepravu nákladov N

 • N1 – nákladné do 3 500 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • N2 – nákladné nad 3 500 kg a do 12 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • N3 – nákladné nad 12 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • N1G – nákladné terénne vozidlo
 • N2G – nákladné terénne vozidlo
 • N3G – nákladné terénne vozidlo

naves

Prípojné vozidlá O

 • O1 – prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • O2 – prípojné vozidlá nad 750 kg a do 3 500 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • O3 – prípojné vozidlá nad 3 500 kg a do 10 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
 • O4 – prípojné vozidlá nad 10 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti

Traktory T

 • T1,T2,T3,T4,T4.1,T4.2,T4.3,T5 – kolesový traktor

Traktory C

 • C1,C2,C3,C4,C4.1,C5 – pásový traktor

Pracovné stroje S

 • Sa1 – ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, súčet max. hm. na nápravy do 3,5 t a max. rýchlosť do 40 km/h
 • Sb1 – ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, súčet max. hm. na nápravy do 3,5 t a max. rýchlosť nad 40 km/h
 • Sa2 – ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 3,5 t a max. rýchlosť do 40 km/h
 • Sb2 – ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 3,5 t a max. rýchlosť nad 40 km/h

Prípojné vozidlá traktorov R

 • Ra1 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy do 1 500 kg
 • Rb1 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy do 1 500 kg
 • Ra2 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 1 500 kg a do 3 500 kg
 • Rb2 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 1 500 kg a do 3 500 kg
 • Ra3 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 3 500 kg a do 21 000 kg
 • Rb3 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 3 500 kg a do 21 000 kg
 • Ra4 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 21 000 kg
 • Rb4 – prípojné vozidlo za traktor, súčet max. hm. na nápravy nad 21 000 kg

PS – pracovný stroj samohybný, PN – pracovný stroj nesený

Definície pojmov

 • Alternatívny pohon – možnosť chodu motora na viac druhov paliva (napr. benzín, plyn).
 • Predstih zážihu – hodnota, o ktorú okamih zážihu predchádza okamih, kedy piest dosahuje svoju hornú úvrať.
 • Voľnobeh motora – chod motora bez odberu krútiaceho momentu na hnacie kolesá vozidla, pri ktorom je škrtiaca klapka v polohe zodpovedajúcej otáčkam voľnobehu (akcelerátor v polohe voľnobehu) a v činnosti nie sú, okrem systému voľnobehu, žiadne iné prídavné zariadenia na obohatenie zmesi, najmä pre štart. Prevodovka je v stave neutrál, spojka je zapnutá. Teplota oleja motora je vyššia ako 60 °C alebo teplota chladiacej kvapaliny (pri suchej kľukovej skrini) je vyššia ako 80 °C.
 • Výrobcom určený voľnobeh motora sa rozumie voľnobeh motora s výrobcom motora určenými hodnotami parametrov:
  • prevádzkovou teplotou oleja motora alebo chladiacej kvapaliny motora
  • otáčkami voľnobehu
  • uhlom zopnutia kontaktov kontaktného prerušovača zapaľovacej sústavy motora
  • uhlom predstihu zapaľovania motora
  • objemovou koncentráciou oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch motora
 • Zvýšené otáčky motora – zvýšené otáčky nezaťaženého motora určené pre kontrolu činnosti zapaľovacej sústavy.
 • Emisný systém – výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch (nezdokonalený emisný systém).
 • Dymivosť – optický efekt sprevádzajúci emisiu pevných, kvapalných a plynných nečistôt rozptýlených vo výfukových plynoch vznetového motora.
 • Dymomer – meradlo, ktoré vyhodnocuje optické vlastnosti výfukového plynu meraním opacity.
 • Maximálne otáčky – otáčky nezaťaženého motora, dosiahnuté pri úplnom stlačení pedála akcelerácie.
 • Opacita – fyzikálna vlastnosť, charakterizujúca optickú pohltivosť prostredia, vyjadrená hodnotou súčiniteľa absorpcie.
  Popisuje ju Beer-Lambertov zákon
  F = F0 . e-kL
  kde L je účinná dĺžka dráhy svetelných lúčov
  F0 je dopadajúci svetelný tok
  F je vystupujúci svetelný tok
  k je súčiniteľ absorpcie svetla [m-1]
 • Otáčky voľnobehu – otáčky nezaťaženého motora pri uvoľnenom pedáli akcelerácie.
 • Rozptyl – rozdiel medzi maximálnou a minimálnou vyhodnocovanou hodnotou súčiniteľa absorpcie.
 • xL [m-1] – korigovaný súčiniteľ absorpcie stanovený pri homologizačnej skúške podľa požiadaviek predpisu EHK č. 24 (resp. smernice EÚ č. 72/306).
 • Prvé prihlásenie do evidencie
  1. Pod prvým prihlásením vozidla do evidencie sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa spravidla vyznačuje v Technickom preukaze vozidla. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. júl roku výroby vozidla.
  2. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v Technickom preukaze nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1.júl roku výroby vozidla.
  3. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z kódového číselného a písmenového identifikačného označenia výrobcu a typu vozidla VIN.
 • EHK – Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov
 • EK – Emisná kontrola
 • STK – Stanica technickej kontroly
 • MI – Mal-function indicator – optický alebo akustický indikátor poruchového stavu komponentu sledovaného OBD systémom, alebo samotného OBD systému (98/69/ES)
 • OBD – On-Board Diagnose – systém palubnej diagnostiky podľa smernice 70/220/EHS v znení smernice 98/69/ES, pre vozidlá so vznetovým motorom záväzná po 1.1.2003, resp. 2005
 • OEV – Osvedčenie o evidencii vozidla
 • TP – Technický preukaz motorového – prípojného vozidla
stktsTechnická kontrola – Rozdelenie vozidiel