Technická kontrola – Pred prehliadkou

Ako úspešne absolvovať kontrolu technického stavu vozidla ?

Vozidlo pristaviť čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou a bez krytov kolies (puklice).

Aké doklady potrebujete pri KTS (kontrole technického stavu vozidla)?

 • technický preukaz (veľký techničák – povinné)
 • osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz – nepovinné)
 • osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla (nepovinné)
 • osvedčenie o emisnej kontrole ( len pre vozidlá, ktoré nemajú katalyzátor) (nepovinné)
 • protokol o kontrole technického stavu plynového zariadenia (povinné)
 • protokol o kontrole technického stavu elektrického trakčného zariadenia (povinné)

Povinná výbava vozidla (pre vozidlá kategórie M, N)

 • lekárnička podľa predpísanej výbavy
 • trojuholník schváleného typu (homologizovaný),
 • bezpečnostný reflexný odev. Bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné žiarovky (po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla),
 • náhradné elektrické poistky (po jednej z každého používaného druhu)
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s dostatočným upevnením držiaka,
 • príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla,
 • hasiaci prístroj (autobusy s obsaditeľnosťou do 22 osôb okrem vodiča, mestské autobusy, osobné autobusové prívesy musia byť vybavené jedným alebo niekoľkými hasiacimi prístrojmi s celkovou náplňou najmenej 6 kg, ostatné autobusy musia byť vybavené hasiacimi prístrojmi s celkovou náplňou 12 kg, sanitné vozidlo musí byť vybavené hasiacim prístrojom s náplňou najmenej 2 kg),
 • zakladacie kliny (vozidlá s troma a viac nápravami, jednonápravové prívesy s celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg a návesy musia byť vybavené najmenej dvoma zakladacími klinmi, ostatné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 750 kg musia byť vybavené najmenej jedným zakladacím klinom).
 • protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie N3

Zoznam chýb a ich závažnosť

Pre hodnotenie technického stavu alebo funkcie jednotlivých mechanizmov vozidla sa používa štvorstupňová klasifikácia.
 • Prvý stupeň – stav bez chýb
 • Druhý stupeň – stav s ľahkou chybou (v protokole chyba označuje písmenom A ). Chyba znamená odchýlku od bezchybného technického stavu vozidla, nemá však vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
 • Tretí stupeň – stav s vážnou chybou (označuje sa písmenom B ). Chyba zjavne ovplyvňuje prevádzkové vlastnosti vozidla, bezpečnosť jazdy vozidla alebo cestnej premávky však bezprostredne neohrozuje. Tento typ chýb zahŕňa i chyby, ktoré nepriaznivo pôsobia na životné prostredie hlavne nadmernou emisiou škodlivín, dymu alebo hluku.
 • Štvrtý stupeň – stav s nebezpečnou chybou (označuje sa písmenom C ). Chyba bezprostredne ohrozuje bezpečnosť jazdy vozidla alebo bezpečnosť a plynulosť premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, poškodzuje pozemné komunikácie alebo životné prostredie hlavne nadmernou emisiou škodlivín, dymu alebo hluku.

Nesúhlas údajov v dokladoch vozidla so skutočným stavom sa hodnotí taktiež ako chyba. Keďže však nesúvisí s technickým stavom vozidla, stupňom závažnosti sa neoznačuje. Takáto chyba, ak bola zistená, sa spolu so skutočným stavom vyznačuje v kolónke „Poznámka“ protokolu o technickej kontrole vozidla. Príslušný orgán stanoví spôsob a lehotu odstránenia evidenčných chýb.

Na základe hodnotenia technického stavu a funkcie jednotlivých mechanizmov sa na záver vykoná zhodnotenie technickej spôsobilosti vozidla pre ďalšiu premávku.
Vozidlo môže byť hodnotené ako:

 • Spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch (komponentoch) neboli zistené žiadne alebo len ľahké chyby (A).
 • Dočasne spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch bola zistená jedna alebo viacej vážnych chýb (B). Tieto chyby musí držiteľ vozidla odstrániť čo najskôr a po ich odstránení pristaviť vozidlo na opakovanú technickú kontrolu najneskôr do troch mesiacov od ich zistenia. Pokiaľ nie je vozidlo pristavené na opakovanú kontrolu v tejto, lehote, stáva sa nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku.
 • Nespôsobilé vozidlo pre ďalšiu prevádzku na pozemných komunikáciách je vtedy, ak na jeho mechanizmoch (komponentoch) bola zistená jedna alebo viacej nebezpečných chýb (C). Do odstránenia týchto chýb sa vozidlo vyraďuje z prevádzky.
stktsTechnická kontrola – Pred prehliadkou