Emisná kontrola

V našej prevádzke vykonávame kontrolu emisií všetkých druhov motorových vozidiel:

  • vozidlá so zážihovým ( benzínovým) motorom bez katalyzátora
  • vozidlá s dieslovým ( naftovým ) motorom
  • vozidlá s alternatívnym ( B+LPG, B+CNG ) pohonom
  • vozidlá so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom

Od 1.4.2007 podliehajú emisnej kontrole aj vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže “benzínové vozidlá s katalyzátorom”.

Ustanovenia vyhlášky o EK sa ďalej nevzťahujú na vozidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a Slovenskej informačnej služby a ani na vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

Ekológia a ekonómia !!! ???

Veľa vodičov asi nevie, že nie iba ekológia je pre nich tým správnym presvedčením o nastavení spaľovania. Správne nastavenie spaľovania je často aj znížením spotreby paliva a zvýšením výkonu motora.

Pre zabezpečenie minimálneho negatívneho vplyvu vozidiel so spaľovacími motormi na naše okolie nepostačuje sprísňovanie emisných limitov pre novo vyrábané automobily, ale je tiež potrebné zabezpečiť spoľahlivú kontrolu vozidiel v prevádzke a optimálne nastavenie ich ústrojenstva vzťahujúceho sa k tvorbe škodlivín (motor s príslušenstvom). Na základe týchto poznatkov a v súlade s aproximáciou našich právnych noriem s normami krajín EÚ sa v SR vytvoril systém periodických kontrol cestných motorových vozidiel zameraných na množstvo emitovaných škodlivín (ďalej len emisné kontroly – EK). Uvedený systém sa legislatívne opiera o zákon č. č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)a vyhlášku MDPT SR č. 90/2003 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel.

Pravidelná kontrola základných parametrov motora, v prevažnej miere vyžadujúca si u starších vozidiel ich nastavenie, podľa stanovených podmienok, má za následok nielen zníženie produkcie škodlivých exhalátov, ale aj zefektívnenie prevádzky motora vozidla. Správne nastavený motor produkuje nielen menej škodlivých exhalátov, ale zároveň má aj menšiu spotrebu pohonných hmôt. Priaznivý ekologický efekt teda so sebou prináša aj efekt ekonomický, čiže náklady spojené s EK sú kompenzované nižšími prevádzkovými nákladmi a zvýšenou spoľahlivosťou vozidla.

Cieľom periodickej emisnej kontroly je dosiahnuť, aby vozidlá z hľadiska tvorby škodlivých exhalátov boli pravidelne monitorované a kvalifikovane udržované, aby v dôsledku nedostatočnej starostlivosti a náhodných porúch nedochádzalo k dlhodobému zhoršeniu emisného správania vozidla nad mieru danú jeho technickými možnosťami, resp. nad hodnoty určené výrobcom motora vozidla.

Cenník

Druh vozidlaKategóriaPravidelná kontrolaOpakovaná kontrola
Osobné motorové vozidlo, benzín bez katalyzátora, sRKAT, OBD, DieselM1,N146,80 €25,00 €
Osobné motorové vozidlo, benzín RKAT, OBD, Diesel + LPG, CNG, Hybrid, ElektroM1,N153,80 €30,00 €
Nákladné motorové vozidloN2,N3,M2,M3,PS57,80 €35,00 €
ŠtvorkolkaT3b109,80€35,00 €
TraktorT1,T2,T3,T4,T547,80 €25,00 €

NázovKategóriaCena v EUR
Administratívna kontrola zvýhodnená*všetky15,00 €
Administratívna kontrolavšetky20,00 €
Zvláštna kontrolaM1,N125,00 €
Zvláštna kontrolaostatné40,00 €
Opis protokoluvšetky10,00 €

Opakovaná emisná kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní.

Cena za emisnú kontrolu zahŕňa Protokol, Osvedčenie o emisnej kontrole.

Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné.

*Zvýhodnená kontrola je v prípade, že prvá EK bola vykonaná na našom pracovisku

Cenník platný od 23.01.2023

stktsEmisná kontrola